Lo Mein

Stir-fried Soft Noodles
27. Plain Lo Mein 6.99
28. Vegetable Lo Mein 7.29
29. Chicken Lo Mein 7.59
30. Roast Pork Lo Mein 7.59
31. Beef Lo Mein 7.99
32. Shrimp Lo Mein 7.99
33. House Special Lo Mein
Shrimp, chicken & roast pork
8.29